Dorozumění a porozumění v pomáhajících profesích – ONLINE 3.6.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 9

Kategorie: Lektor:

Popis

Dorozumění a porozumění v pomáhajících profesích

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin.
Číslo akreditace: A2021/0117-SP/PC/PP
Místo konání: ONLINE
Termín konání: 3.6.2024
Lektor: Mgr. Veronika Marie Žižková
Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence kurzu:

Program přináší účastníkům bližší pohled do komunikačních zásad, správné reflexi a mezilidskému porozumění.
I když je komunikace jedním z nejčastějších témat a slovo „komunikace“ je nadužívané, přesto se opakovaně přesvědčujeme o nutnosti učit se správně komunikovat, dorozumívat, naslouchat si, pochopit se a správně se sebeovládat.
V kurzu se účastník seznámí se základními zásadami komunikačních strategií, verbálním a neverbálním projevem, naučí se lépe si všímat okolí i okolností, vlastních pocitů a  soustředění na mluvčího. Na modelových situacích a praktických ukázkách si vyzkouší vlastní reakce a přiblíží si tak pocity a emoce mluvčího či klienta. Naučí se také lépe vnímat  vlastní pocity.
Program je impulzem pro zamyšlení se nad svými postoji, sebeovládáním a vhodnou komunikací pro lepší dorozumění nejen v profesním, ale i osobním životě. Díky tomu mohou absolventi tohoto programu poskytovat kvalitnější službu klientům a pomáhat tak vytvářet lepší mezilidské vztahy.

Obsah kurzu

 • Dorozumění a porozumění – úvod do tématu
  Seznámení s tématem, jak se dorozumět a jak si porozumět. Úvod do komunikace. Jak co nejlépe, vhodně a efektivně komunikovat a hlavně co můžeme na naší komunikaci zlepšit. Naslouchání, sebeovládání, konstruktivní komunikace.
 • Profesní a osobnostní předpoklady v pomáhajících profesích
  Empatie, akceptace, pravdivost, přizpůsobení se, aktivní naslouchání, komunikační dovednosti, nestrannost, slušné a etické chování.
 • Cíl komunikace a komunikační zásady
  Předání nebo získání informací, socializace, potěšení a pobavení druhých, motivování, pomoc či sdílení s druhým. Pozornost při komunikaci. Důvěra či nedůvěra a jak ji podpořit.
 • 4. Verbální a neverbální komunikace
  Verbální projev a jeho charakteristika a úskalí. Neverbální projev a jak obohacuje komunikační proces. Co z něj lze rozpoznat. Pravidla loajality. Komunikační jistoty.
 • Sebepoznání a sebepojetí
  Vnímání vnějších a vnitřních signálů v komunikačním procesu a reakce na ně. Posilování emoční inteligence.
 • Pasivní a aktivní naslouchání
  Co je pasivní a co aktivní naslouchání, jejich charakteristiky a výhody/nevýhody. Pravidla a techniky aktivního naslouchání a jeho nácvik ve skupinkách, sebezkušenostní část. Odezírání situací. Pozorování.
 • Komunikace se specifickými skupinami
  Komunikace s klienty v závislosti na jejich postižení, věku a stavu. Obecné zásady a úskalí. Modelové situace.
 • Komunikační strategie podle postavení a pracovního zařazení
  Komunikace na úrovni stejného pracovního zařazení, mezi zaměstnanci a středním/vyšším managementem, mezi institucí a příbuzným klienta v pobytové službě, mezi institucí a příbuznými budoucího klienta/uchazeče o sociální službu, mezi zaměstnancem a klientem, mezi zaměstnancem a veřejností. Asertivita, aktivní a pasivní přístup. Agresivita. Zvládání zátěžových situací.
 • Jak komunikovat, aby mě slyšeli a abych byl vyslyšen? Shrnutí
  Shrnutí komunikačních zásad a komunikační strategie. Ukázky, příklady, dotazy.

Místo konání: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

 • kvalitní připojení na internet 
 • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
 • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
 • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou obratem.

Čas: 9,00 – 16,00 hod. (8 vyučovacích hod + přestávka)

Cena kurzu: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)

Kontakt:
Alice Uhlíková – tel. 739 057 903, mail: a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu