Získej práci, co tě baví

Získej práci, co tě baví

Registrační číslo: CZ.1.04/3.3.05/96.00215
Částka: 5 682 008,00 Kč
Doba realizace projektu: 15. březen 2013 až 14. březen 2015

Cílové skupiny

Osoby do 26 let věku vyrůstající bez rodin

Region

Pardubický kraj

Popis projektu

Aktivity projektu směřují k naplnění aktuálních potřeb cílové skupiny (zejména v oblasti zaměstnávání a začlenění do společnosti) a významně mohou přispět ke zlepšení jejich situace. Projekt umožňuje cílové skupině zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na uplatnění na trhu práce. Účastníci projektu budou navíc podpořeni mzdovými příspěvky, které budou kompenzovat jejich znevýhodnění na trhu práce. Realizací projektu lze předejít sociální exkluzi a vzniku sociálně patologických jevů, což jsou velmi časté jevy, jež se u cílové skupiny vyskytují. Do projektu se zapojí celkem 20 osob ve 4 bězích po cca 5 osobách. Profesní a neprofesní vzdělávání proběhne v 1. roce realizace, aby většina času byla věnována dotovanému zaměstnání, které je pro CS stěžejní. V rámci projektu budou CS nabídnuty tyto aktivity vedoucí k uplatnění na trhu práce: 1. Aktivizační/motivační program 2. Bilanční diagnostika 3. Profesní vzdělávání 4. Individuální adresná péče o účastníky/ice s cílem uplatnění po celou dobu trvání projektu 5. Dotované zaměstnání -mzdové příspěvky pro zaměstnavatele 6. Doprovodná a podpůrná opatření (přímá podpora)

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je integrace CS na trh práce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z CS a tím začlenění CS do společnosti.
Dílčí cíle:
Motivace/aktivizace účastníků/nic projektu (obnova a posílení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat)
Zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na trhu práce.
Individuální podpora a poradenství CS pro zahájení zaměstnání. Pouze cílené a adresné poradenství vycházející z konkrétních potřeb jedince může opravdu pomoci.
Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností.
Zbavit CS patologických vzorců chování a zabránit tak přenosu těchto vzorců na jejich děti.
Začlenění CS do společnosti, kdy se osoby z CS stávají její samostatnou a plnohodnotnou součástí.

Partneři

CENTRUM DON BOSCO Salesiánský klub mládeže
Občanské sdružení Květná Zahrada

Kontaktní osoba

Kontakt: Pavlína Kocmanová, p.kocmanova@mavo.eu, tel.: 734 712 759