Všeobecné obchodní podmínky MAVO

I.

Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)MAVO s.r.o.
  IČ: 62579461
  DIČ: CZ 62579461
  se sídlem: Černošická 20, 252 28 Vonoklasy
  zapsané u Krajského soudu v Praze, oddíl C, vložka 33059kontaktní údaje:
  e-mail: mavo@mavo.eu, registrace@mavo.eu
  telefon: 224 816 296, (+420) 604 117 962
  web: www.mavo.eu(dále jen „poskytovatel“)
 2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti fyzické nebo právnické osoby, která uzavírá objednávku služeb (dále jen: „objednatel“) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese www.mavo.eu nebo na některý z e-mailu poskytovatele, případně jiným způsobem.
 3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí objednávky služeb. Odchylná ujednání ve vzájemně uzavřené smlouvě jiného charakteru mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

 

II.

Informace o službách a cenách

 1. Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých kurzů a dalších služeb a jejich parametrů, jsou uvedeny u jednotlivých produktů v elektronické podobě na www.mavo.eu. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, pokud se tato na službu vztahuje, a všech souvisejících poplatků. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na www.mavo.eu. Toto ustanovení nevylučuje sjednání objednávky služeb za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Případné slevy z kupní ceny nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se poskytovatel s objednatelem jinak.

 

III.

Objednávka služeb prostřednictvím
internetových stránek poskytovatele

 1. Objednatel provádí objednávku služeb těmito způsoby.
  • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci na www.mavo.eu,
  • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
 2. Při zadávání objednávky si objednatel vybere službu, případně počet účastníků, způsob platby a plátce kurzu (účastník kurzu, zaměstnavatel, úřad práce).
 3. Před odesláním objednávky je objednateli umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle poskytovateli kliknutím na tlačítko Objednat. Údaje uvedené v objednávce jsou poskytovatelem považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení objednatele o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 4. Neprodleně po obdržení objednávky zašle poskytovatel objednateli potvrzení o obdržení objednávky na e-mailovou adresu, kterou tento při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a považuje se za uzavření smlouvy.
 5. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže poskytovatel splnit, zašle objednateli na jeho e-mailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh vzájemné smlouvy.
 6. Všechny objednávky přijaté poskytovatelem jsou závazné. Objednatel může zrušit objednávku, dokud mu není doručeno oznámení o přijetí objednávky poskytovatelem. Objednatel může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mail poskytovatele uvedený v těchto obchodních podmínkách, a to pouze na níže uvedených podmínek.

 

IV.

Zákaznický účet

 1. Na základě registrace objednatele provedené na www.mavo.eu může objednatel přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může provádět objednávání služeb. Služby může objednávat také bez registrace.
 2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání služeb je objednatel povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené v zákaznickém účtu a při objednávání služeb jsou poskytovatelem považovány za správné.
 3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Objednatel je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
 4. Objednatel není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
 5. Poskytovatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když objednatel svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy objednatel poruší své povinnosti ze vzájemné smlouvy nebo těchto obchodních podmínek.
 6. Objednatel bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení poskytovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

V.

Platební a storno podmínky

 1. Cenu služeb může objednatel uhradit následujícími způsoby:
  • bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího, a to na základě faktury vydané poskytovatelem,
  • v hotovosti na některé z provozoven MAVO s.r.o.,
  • prostřednictvím úřadu práce,
  • prostřednictvím zaměstnavatele, popř. firmy objednatele výše uvedenými způsoby,
  • prostřednictvím programu Benefit+.
 2. Poskytovatel vystaví kupujícímu daňový doklad ve formě příjmového pokladního dokladu při platbě v hotovosti na provozovně nebo vystaví fakturu, která je posléze odeslána na e-mailovou adresu objednatele nebo výše uvedených plátců jím objednaných služeb.
 3. Storno objednávky služeb může objednatel provést následujícím způsobem:
  • prostřednictvím e-mailu na registrace@mavo.eu, případně na e-mail, prostřednictvím kterého komunikuje se zodpovědným zástupcem MAVO s.r.o.
  • osobně na některé z provozoven MAVO s.r.o.; a to tak, aby o tomto úkonu existoval později doložitelný záznam.
 4. Dojde-li ke stornu objednávky služeb ze stran objednatele, storno poplatky s tímto úkonem spojené nebo případné vratky již uhrazených služeb předem se řídí následujícími podmínkami:

Pro kvalifikační zkoušky:

 • a) Nedojde-li ke zrušení přihlášky ke kvalifikační zkoušce alespoň 24 hodin před jejím konáním, je objednatel povinen uhradit poskytovateli stornopoplatek ve výši 1 500 Kč.
 • b) Kontaktuje-li objednatel poskytovatele alespoň 24 hodin před termínem konání kvalifikační zkoušky a zažádá-li o změnu termínu, poskytovatel tuto změnu vykoná za poplatek 1 500 Kč bez DPH nad rámec ceny zkoušky.

Pro rekvalifikační a další kurzy, semináře, workshopy aj.:

 • a) Absolvuje-li objednatel pouze část kurzu, je povinen uhradit poměrnou část za absolvovanou výuku a zároveň stornopoplatek ve výši 2 000 Kč.
 • b) V případě, že objednatel zruší svou účast na vzdělávací akci konanou v rámci dalšího vzdělávání Sociálních pracovníků do 48 hod. před jejím konáním, storno poplatek činí 0 Kč. V případě, že objednatel zruší svou účast 24 hod. a méně před konanou akcí, stornopoplatek činí plnou cenu vzdělávací akce.
 • c) Hradí-li účast v kurzu objednateli úřad práce na základě schválené žádosti o proplacení, řídí se storno poplatky podmínkami uvedenými ve smlouvě mezi MAVO s.r.o. a úřadem práce. 
 • d) Výše uvedené podmínky mohou být nahrazeny vzájemnou dohodou obou smluvních stran.

Pro individuální a firemní výuku:

 • a) Nestanoví-li vzájemná smlouva mezi oběma smluvními stranami jinak, hradí objednatel poskytovateli domluvenou částku za výukovou jednotku v plné výši, pokud nedojde ke zrušeni jeho účasti alespoň 24 hodin před smluveným datem a časem výuky.
 • b) Nevyčerpá-li objednatel během 12 měsíců od zakoupení/zaplacení předplacené lekce, lekce propadají bez náhrady a dále se nepřevádí.

Pro pomaturitní studium jazyků:

 • a) Dojde-li ke stornu přihlášky pomaturitního studia objednavatelem před zahájením kurzu, je objednavatel povinen uhradit stornopoplatek ve výši 2 000 Kč. Pokud do té doby došlo ze strany objednavatele k úhradě sumy vyšší, než je výše uvedená částka, rozdíl mu bude vrácen. Od tohoto stornopoplatku jsou osvobozeni ti objednatelé, kteří doloží přijetí ke studiu na vysoké škole a případná doposud poukázaná suma na účet poskytovatele bude objednateli navrácena v plné výši.
 • b) Dojde-li ke stornu přihlášky pomaturitního studia objednavatelem po prvním dni zahájení kurzu a jedná-li se o studenta, který byl dodatečně přijat na vysokou školu nebo došlo k neúspěšnému absolvování maturitní zkoušky v podzimním terminu téhož roku, je objednavatel povinen uhradit poměrnou část výše školného za doposud proběhlé pracovní dny. Pokud do té doby došlo ze strany objednavatele k úhradě sumy vyšší, než je vypočtená částka, rozdíl mu bude vrácen.
 • c) Dojde-li ke stornu přihlášky pomaturitního studia objednavatelem po prvním dni zahájení kurzu a nejedná-li se o případ studenta uvedený výše, je objednavatel povinen uhradit cenu kurzu v plné výši.
 • d) Neabsolvuje-li objednavatel výuku, nemá nárok na vrácení žádné částky, ani jakékoliv kompenzace. Pokud má cenu kurzu, tzv. školné, rozloženo do splátek, je povinen je za všech okolností čestně splácet.
 • e) Bude-li to vyžadovat nařízení Vlády ČR, MŠMT ČR, hygienické stanice a dalších autorit, a dojde k vyhlášení výjimečného ředitelského volna, omezení výuky nebo převedení výuky do on-line prostředí, vztahují se na kurz stejné podmínky uvedené výše. Přesun výuky do on-line prostředí není důvod k ukončení vzájemného smluvního vztahu, a tedy ukončení studia.

 

VI.

Osobní údaje

 1. Všechny informace, které objednatel při spolupráci s poskytovatelem uvede, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Pokud objednatel nedá poskytovateli písemné svolení, údaje o objednateli nebude poskytovatel jiným způsobem než za účelem plnění ze smlouvy používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou mohou být zasílána obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje zákon, pokud není vysloveně odmítnut. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobného nebo související služby a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem (zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení) odhlásit. E-mailová adresa bude za tímto účelem uchovávána po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi smluvními stranami.
 2. Podrobnější informace o ochraně osobních údajů jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů na https://mavo.eu/ochrana-osobnich-udaju/.

 

VII.

Závěrečná ustanovení

 1. Veškerá ujednání mezi poskytovatelem a objednatelem se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Všechna práva k webovým stránkám poskytovatele, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží poskytovateli. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu poskytovatele.
 3. Poskytovatel nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do www.mavo.eu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Objednatel nesmí při využívání www.mavo.eu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící www.mavo.eu a užívat tyto stránky nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
 4. Objednatel tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
 5. Objednávka služeb včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Znění obchodních podmínek může poskytovatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1. února 2021.