Zvládání verbální agrese a problémového chování

1 300 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 18

Kategorie:

Popis

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2019/0268-SP/PC/PP

Místo konání: PRAHA
Termín konání: 29.11.2021

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci! 

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Program přináší základní seznámení s problémovým, agresivním a vyzývavým chováním, se kterým se sociální pracovníci a pečovatelé setkávají na pracovišti. Obsahuje seznámení s agresí jako takovou, jejími možnými účinky, dále jejími projevy a možnými příčinami. Program přináší základní pokyny k zvládání tohoto chování a provádí účastníka kurzu doporučenými postupy a zásadami. Ukazuje také na nutnost sebeovládání účastníka a učení se správné spolupráci s klientem sociální služby. Program se zaměřuje na prakticky využitelné, jasné informace k zvládání verbální agrese či nevhodného chování klienta. V základním měřítku účastníky seznámí s prvky šetrné sebeobrany a restriktivním opatřením, zároveň však upozorňuje na nutnost výcviku pro využití šetrné sebeobrany v praxi. Program je koncipován jako jednodenní vzdělávací kurz vedený absolventem výcviku MPSV „Práce s klientem s rizikem v chování“ a s bohatými zkušenostmi z praxe, zahraničních stáží a studia
psychoterapie. Program je určen pro všechny sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách, kteří se na pracovišti setkávají s nevhodným, vyzývavým či agresivním chováním klientů.

Obsah kurzu:

– Úvod do tématu
Seznámení s nevhodným chováním klienta na pracovišti sociální služby a čím dál častější potřeba tyto situace řešit. Etické otázky důstojnosti a zájmu klienta a jejich zajištění. Příklady provokujícího chování.
– Základní stresové reakce a nevhodné chování
Agrese jako forma energie a reakce na ni – aktivní reakce, pasivní reakce. Možné příčiny nevhodného provokujícího chování. Všeobecné pokyny, zásady a obecné dovednosti: bezpečnostní pravidla, znalost klienta, další vlivy, všeobecné pokyny, obecné dovednosti
– Protikrizové plány a předcházení rizik
Forma semaforu: zelená – normální činnost. Oranžová – objevují se krize, ale daří se je zvládnout. Červená – krize, stanovení „plánu podpory“ a konkrétních postupů. Deeskalace – snížení napětí. Posouzení rizika. Verbální a neverbální dovednosti. Příklady, praktické ukázky, možnost vyzkoušet si nácvik- –
– Nácvik sebeobrany (bez použití úchopů)
Ujasnění cílů. Aktivní naslouchání. Základní postup při zdolávání agrese. Verbální a neverbální nefyzická sebeobrana. Trénink obrany proti verbální agresi. Konfrontační techniky: verbální, neverbální. Vyhrožování. Agrese vysoké intenzity. Nácvik praktické fyzické sebeobrany – pravidla a požadavky na bezpečnost
– Restriktivní opatření
Formy fyzické intervence. Právní aspekt. Kdy použít fyzickou intervenci. Prevence násilných činů a následné zvládnutí fyzické agrese. Kdy použít fyzické omezování. Zdůraznění limitů a rizik při provádění opatření pracovníkem bez odpovídající kvalifikace. Shrnutí-

Lektor kurzu: Mgr. Václav Matuška

Čas: 9,00 – 16,00 hod. (8 vyuč. hod. + přestávka)

V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje (káva, čaj)

Kontakt:
Alice Uhlíková – manažer vzdělávání, tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – asistent manažera, tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu