ÚČETNÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE S PC včetně ŘÍZENÉ PRAXE (kurz K10); denní výuka; 27.03. – 02.06. 2023

14 900 

Počet hodin:

Výuka: denní,  prezenční, 290 vyučovacích hodin

Počet míst: 13

Popis

 • typ kurzu: rekvalifikační
 • počet hodin: 290
 • místo: MAVO s.r.o., Křemencova 10, Praha 1, 110 00 (podrobnosti)
 • počet studentů: 15
 • cena: 14 900 Kč
 • čas: 8:30 – 14:00
 • termíny:  27.03. – 02.06. 2023 (v pracovních dnech)

Základní Informace 

Cílem kurzu je propojení teorie s praxí úspěšné uplatnění absolventů na trhu práce nebo v soukromém podnikání.
Účastníci kurzu se v první části kurzu seznámí se základy („podvojného“) účetnictví pro podnikatele a získají potřebné teoretické znalosti (předpisy, metodika účetnictví atd.), v další části kurzu získané znalosti procvičují formou řízené praxe (důraz je kladen na samostatnou činnost a rozhodování). Nakonec si osvojí předpisy i praktické postupy při vedení daňové evidence. Každý z účastníků má k dispozici svůj PC, na kterém vede účetnictví dle připravených účetních a daňových dokladů.

Obsah teoretické části kurzu

 • Vymezení firem a podnikatelů, kteří vedou účetnictví
 • Účetnictví v plném i zjednodušeném rozsahu pro podnikatele a společnosti
 • Účtování v jednotlivých účtových třídách
 • Hlavní okruhy účtování
 • Sociální a zdravotní pojištění
 • Základy mzdové problematiky
 • Přechodné účty aktiv a pasiv
 • Účtování rezerv a opravných položek 
 • Zahraniční obchod
 • Zálohy, reklamace a směnky
 • Souvislé příklady
 • Komplexní příklad účtování včetně vyplňování závěrkových výkazů
 • Základní problematika daňových předpisů
 • Základy práce na PC
 • Základy vedení účetnictví na PC (účetní programy “Money” a “Pohoda”)
 • Odpovědnost a pojištění účetních
 • Jednání s úřady
 • Praktické zkušenosti

Řízená praxe

 • Má za úkol nejvíce přiblížit výuku účetnictví skutečné činnosti účetního v praxi
 • Je zajišťována účetními a daňovými přijatými doklady (např. bankovní výpis, faktura přijatá), zadáním, podle kterého účastník doklady vystavuje (příjmové pokladní doklady; faktury vydané atd).
 • Účastník:
 1. vede účetnictví účetní jednotce (společnost s ručením omezeným) od okamžiku jejího zápisu do obchodního rejstříku
 2. na základě doložených informací rozhoduje, zda zvolí účtování analytické, dle středisek, dle zakázek nebo v kombinaci
 3. vytváří vnitropodnikové směrnice
 4. eviduje majetek a závazky dle platných předpisů
 5. zakládá a vede účetní agendu v účetním programu MONEY s následným tiskem a archivací sestav
 • ​Doklady a zadání jsou vystaveny a dodávány posluchačům postupně, doložené účetní případy jsou řazeny od nejběžnějších (příjmy a výdaje v hotovosti) po složitější (leasing; zaměstnanci atd.)
 • Celkem účastník zaúčtuje cca 500 účetních případů, naučí se vystavovat účetní a daňové doklady, naučí se číst v dokladech přijatých
 • Archivace účetní agendy (ve formě listinné) se stává po skončením kurzu majetkem účastníka
 • Na přání absolventa vypálíme jeho vedenou účetní agendu na CD.

Daňová evidence

 • Účastník:
 1. osvojí si aktuální předpisy; návaznosti na jednoduché účetnictví
 2. posoudí příjmy a výdaje z hlediska daňové uznatelnosti; seznámí se vzory formulářů používaných v daňové evidenci
 3. pozná praktické řešení dílčích případů a komplexního příkladu
 4. seznámí se s praktickými zkušenostmi lektorů

 

 • výstup: celostátně platné osvědčení akreditované MŠMT ČR
 • návazný kurz: K1, K2, K9
 • lektoři: Ing. Pavel Horálek, Bc. Bohumil Kratochvíl, Bohumila Nová, Ing.Jana Tlustá