Metody práce s osobami s duševním onemocněním ONLINE 25.3.2024

1 400 

Počet hodin:

8 hodin

Počet míst: 16

Kategorie: Lektor:

Popis

Metody práce s osobami s duševním onemocněním

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace: A2022/0590-SP/PC/PP

Místo konání: ONLINE
Termín konání: 25.3.2024
Čas výuky: 9,00 – 16,00 hod.
Lektor: Mgr. Veronika Marie Žižková

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz uvede účastníky do problematiky osob s duševním onemocněním a práce s nimi. Prakticky řeší vhodné metody a postupy práce s osobami s duševním onemocněním, ukazuje možnosti a příklady, jak tyto osoby aktivizovat. Kurz ukazuje konkrétní techniky k posílení participace a skupinové spolupráce a zaměřuje se na řešení krizových situací.
Cílem kurzu je pomoci začlenit osoby s duševním onemocněním do společnosti, podpořit jejich duševní zdraví a usnadnit jim tím jejich nelehký život.

Obsah kurzu:

– Úvod do problematiky osob s duševním onemocněním‘
Definice a výskyt duševního onemocnění. Deprese. Schizofrenie. Bipolární afektivní porucha. Neurotické poruchy. Poruchy osobnosti a jejich druhy.
– Principy správného vedení cílové skupiny
Stigma duševního onemocnění. Pracovní rehabilitace, existenční otázky. Trávení volného času. Práce s rodinou duševně nemocného člověka. Přístup ke klientovi – empatie, aktivní naslouchání, přátelský přístup.
– Přincipy empatické komunikace s cílovou skupinou
Snaha o vytvoření vztahu, lidský zájem, podpora. Doprovázení. Poradenství. Terapie. Hranice v profesionálním vztahu. Motivační rozhovor.
– Možnosti a příklady aktivizace cílové skupiny
Zmapování aktuální situace klienta. Vedení individuálního záznamu klienta. Aktivizační činnosti – skupinové, individuální. Pravidelné individuální pohovory, rodinná setkání. Další aktivizační možnosti pro nabytí nových dovedností – kdy jsou vhodné. Plánování času.
– Konkrétní techniky k posílení participace a skupinové spolupráce
Efektivní techniky pro rozvíjení sociálních dovedností a schopností klienta – kurzy asertivního chování, prohlubování empatie ve skupině, kurzy na zlepšení komunikačních dovedností. Schopnost sebereflexe. Nácvik řešení problémů. Nácvik vytváření nových zdravých vztahů. Arteterapie, muzikoterapie, nácvik relaxačních technik, procvičování kognitivních funkcí, tělesné cvičení.
– Řešení krizových situací
Krizová intervence. Ataka panické úzkosti a postupy řešení. Pravidla komunikace s psychotickým klientem. Shrnutí.

Místo konání: ONLINE

CO JE POTŘEBA K ONLINE VÝUCE?   

  • kvalitní připojení na internet 
  • počítač, notebook, tablet nebo výkonný telefon.
  • reproduktor nebo sluchátka s mikrofonem
  • ideálně také webkameru

Před plánovaným kurzem obdržíte na Vámi uvedenou e-mailovou adresu webový odkaz na seminář. Odkaz rozkliknete nejdříve 30 minut před plánovaným zahájením výuky. Není třeba instalace žádných programů.
Součástí e-mailu budou základní instrukce k přihlášení včetně kontaktu pro případnou pomoc s přihlášením.
Akreditované osvědčení Vám pošleme poštou po úhradě kurzu.

Cena: 1 400,- Kč (osvobozeno od DPH)
           V ceně je zahrnuto občerstvení a nápoje.

Kontakt:
Alice Uhlíková – manažer vzdělávání, tel. 739 057 903, a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – asistent manažera, tel. 608 963 789, l.sipova@mavo.eu