Formy a metody aktivizace – disciplíny aktivizačních programů v systému soc. sl.

1 300 

Počet hodin:

— disciplíny aktivizačních programů v systému sociálních služeb
/ 8 hodin

Počet míst: 15

Kategorie:

Popis

Formy a metody aktivizace – disciplíny aktivizačních programů v systému sociálních služeb

Kurz akreditovaný MPSV v rozsahu 8 hodin
Číslo akreditace MPSV:  A2020/1183-SP/PC/PP
Místo konání: PRAHA
Forma kurzu: prezenční

Přijímáme také objednávky na školení ve Vaší organizaci, vyžádejte si nezávaznou kalkulaci!

Cílové kompetence a obsah kurzu:

Kurz představuje účastníkům konkrétní ukázky aktivizačních technik, sestavení jednotlivých lekcí a jejich strukturu. Nedílnou součástí kurzu je sebezkušenostní část pro lepší pochopení aktivizačních technik a jejich vhodnosti pro různé typy klientů. V závěru kurzu jsou účastníci upozorněni na nutnost dobré komunikace na pracovišti a vhodného asertivního chování, jako prevence přetížení a stresu. Účastníkům jsou doporučeny některé relaxační techniky pro lepší odpočinek a regeneraci při svém náročném povolání.

Obsah kurzu:

 • Úvod do volnočasových aktivit v oblasti sociálních služeb
 • Psychosociální pozitiva, přínos aktivizační činnosti na cílového klienta
 • Přehled nejčastějších aktivit v celém spektru klientů soc. služeb
 • Struktura lekcí, Aktivizační rozvrh – plánování aktivit s ohledem na typ a charakter
  zařízení a cílovou skupinu
 • Tvorba aktivizačního plánu u klienta s ohledem na individuální potřeby,
  práce s biografií
 • Praktická sebezkušenostní část
 • Modelové plány rozvrhů, struktury lekcí, individuálních aktivit
 • Psychohygiena aktivizačního pracovníka


Lektoři kurzu:
MgA. et BcA. Hana Strejčková, DiS.

Místo konání: MAVO s.r.o., Praha 1, Křemencova 10

Čas: 9,00 – 16,00 hod. (8 vyuč. hod. + přestávka)

Cena kurzu: 1 300,- Kč (osovobozeno od DPH)

Kontakt:
Alice Uhlíková – 739 057 903; a.uhlikova@mavo.eu
Ludmila Šípová – tel. 608 963 789, mail: l.sipova@mavo.eu