„PRÁCE I RODINA, NOVÝ ŽIVOT ZAČÍNÁ“

„PRÁCE I RODINA, NOVÝ ŽIVOT ZAČÍNÁ“

Název projektu: „Práce i rodina, nový život začíná“

Číslo projektu: CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003164

Zahájení projektu: leden 2017

Ukončení projektu: prosinec 2018

Cílová skupina:

a) Rodiče s dětmi mladšími 15-ti let, včetně osob, které mají dětí mladší 15-ti let svěřeny ve své péči (např. pěstouni)

b) Osoby vracející se na trh práce po návratu z mateřské/rodičovské dovolené (Osoby, které nevykonávaly zaměstnání nebo samostatnou výdělečnou činnost po dobu mateřské/rodičovské dovolené a v řádu měsíců se u nich očekává návrat na trh práce.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je zlepšení postavení cílové skupiny na trhu práce a překonávání překážek bránících opětovnému vstupu na trh práce s následným uplatněním osob CS.

Dílčí cíle:

-Motivace/aktivizace účastníků projektu (obnova a posílení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně pracovat)

-Vzdělání a individuální podpora a poradenství CS. Pouze cílené a adresné poradenství vycházející z konkrétních potřeb jedince může opravdu pomoci.

V rámci projektu by mělo být podpořeno celkem 60 osob ve 4 bězích, které budou průběžně vyhledávány a oslovovány a bude jim nabídnuta možnost účastnit se aktivit projektu, těchto 60 osob projde průběžně Bilanční diagnostikou pro přesné nasměrování CS dle zjištění psychologa do dalších aktivit projektu do poradenského programu s názvem „Podpora motivace a kompetencí pro trh práce aneb budování Osobní značky„, dále poté do vhodného profesního vzdělávání, které by přispělo k naplnění cílů CS. Pro osoby, které si nebudou stále vědět rady jak pokračovat a kam směřovat, je připravena možnost absolvovat kariérní koučink. V průběhu projektu je také možnost využít mzdových prostředků pro budoucího zaměstnavatele. Pro osoby, které budou zaměstnány a budou zažívat určitý stres či hledání svojí nové role, je připravena možnost využít nástroje „Koučink – provázení v nové pracovní pozici„.

Aktivity projektu společné pro všechny účastníky (povinné):

1) Bilanční diagnostika:

Je zaměřena na komplexní posouzení schopností CS s návazností na pracovní uplatnění. Úkolem je detailně popsat a nasměrovat CS do dalších aktivit. Výstupem bude zpráva, ve které budou účastnice/i doporučeni k dalšímu profesnímu školení. Součástí zprávy bude návrh řešení problémových životních situací (finanční problémy, sociální překážky, rodinná terapie) a nastavení systému zvyšování osobnostních předpokladů. Délka trvání 20 hod.

2) Poradenský program: „Podpora motivace a kompetencí pro trh práce aneb budování „Osobní značky“

Trénink v rozsahu 4 dní přináší klientům posílení komunikačních dovedností, time managementu, dovednosti se učit, sebeprezentace a orientaci na trhu práce. Trénink je veden metodou zážitkového a praktického učení, kdy je aktivní zapojení klientů podmínkou.

a) Moje sebevědomí, sebeprezentace a osobní cíle –  silné stránky, prostor k rozvoji, karierní osa a její silné body a dovednost je asertivně prezentovat a čelit nepříjemným poznámkám a negativním postojům apod.

b) Sladění pracovního a rodinného života – zapojení širší rodiny, plánování času a spolupráce, zvážení kapacit a reálných možností, práce s motivací.

c) Orientace na trhu práce a umění dobře zacílit vlastní aktivity. Přehled o aktuálním trhu práce a vlastních možnostech, CV, sociální sítě

d) Moje osobní značka – Osobní sebeprezentace, ocenění, sociální sítě ve smyslu: „jakou nechávám internetovou stopu?“ – linkedIn, CV, blogy, facebook, umění síťování, tvorba vlastní značky, se kterou vstupuji do sociálního světa včetně toho profesního.

Délka trvání 24 hod.

Aktivity projektu následné dle potřeb účastníků (nepovinné)

3) Další profesní vzdělávání

Tuto aktivitu nemusí nutně využít všichni účastníci projektu, do projektu je tato aktivita zařazena jako další nástroj komplexní podpory vedoucí ke zlepšení postavení CS na trhu práce.

Další profesní vzdělávání bude doporučeno CS individuálně po návrhu psychologa, který povede poradenské a diagnostické programy, ze zjištění ze zprávy z Bilanční diagnostiky, individuálních potřeb účastníka/ice a znalosti podmínek místního trhu práce (spolupracující zaměstnavatelé, MC/RC). Absolvovaná školení a kurzy mají CS zatraktivnit pro trh práce a navrátit jim potřebné chybějící odbornosti nutné k uplatnění na trhu práce.

4) Koučink

Tato aktivita je rozdělena na dvě části:

a) Kariérní koučink:

tento nástroj je připraven pro osoby, které cca 3 měsíce po absolvování poradenských a diagnostických činností stále nemají jasný obrázek v orientaci jak dále pokračovat.

Náplň:

 • Prostor pro uvažování o svých schopnostech, dovednostech a způsobech jejich využití -způsob práce, který klienty donutí přemýšlet a přebírat odpovědnost,
 • Inspirace k přemýšlení o věcech, které klienty dříve nenapadly,
 • Prostor věnovat se sobě, odpovědně a naplno

Důležitým bodem koučinku je ujasnění si priorit, co vlastně klient chce a jak toho může dosáhnout.

Průběh:

4 individuální schůzky v průběhu 2 měsíců, z čehož první je věnována zahájení spolupráce formou koučování a navázání na výsledky Bilanční diagnostiky

b) Koučink – provázení v nové pracovní pozici:

Opět se jedná o 4 setkání s tím rozdílem, že tuto službu využijí pouze ti klienti, kteří již v průběhu projektu pracovní uplatnění našli a potřebují podporu v počátečním období na nové pozici.

Témata koučování:

 • Sladění osobního a pracovního života
 • Organizace času, práce s prioritami
 • Moje role v novém pracovním týmu a vztahy na pracovišti
 • Komunikace v pracovním prostředí
 • Komunikace s nadřízenými
 • Budování vlastní kariéry a další

V rámci projektu mohou účastníci/ice využít hlídání dětí v místě konání aktivit projektu ve Školičce Domeček. Jedná se o soukromou mateřskou školku a jesle. Informace o školičce naleznete na webových stránkách http://skolicka-domecek.cz/.

Pro účastníky/ce projektu je hlídání dětí bezplatné.

Harmonogram aktivit projektu:

1. běh

2. běh

3. běh

4. běh

Bilanční diagnostika

Březen 2017

Září 2017

Leden 2018

Červen 2018

Poradenský program: „Podpora motivace a kompetencí pro trh práce aneb budování „Osobní značky“

Březen 2017

Září 2017

Leden 2018

Červen 2018

Další profesní vzdělávání

Duben 2017 až Prosinec 2018

Říjen 2017 až Prosinec 2018

Únor 2018 až Prosinec 2018

Červenec 2018 až Prosinec 2018

Kariérní koučink

Červenec 2017 až Prosinec 2018

Leden 2018 až Prosinec 2018

Květen 2018 až Prosinec 2018

Říjen 2018 až Prosinec 2018

Koučink – provázení v nové pracovní pozici

Dle nástupu do zaměstnání

Dle nástupu do zaměstnání

Dle nástupu do zaměstnání

Dle nástupu do zaměstnání

Doba výuky a rámcový časový plán:

Výuka bude probíhat ve vybavené učebně cca od 8.30 do 12.30.

Místo konání projektových aktivit:

Areál BN

Hodějovského 541

Benešov

Účastníky/ice v rámci projektu podpoříme:

 • Proplácením cestovného
 • Po celou dobu trvání aktivit bude zajištěno hlídání dětí v místě konání výuky ve Školičce Domeček
 • Mzdové příspěvky pro zaměstnavatele účastníků/c projektu po dobu 6-ti měsíců
 • Odborné poradenství a koučink

Ohledně přihlášek do jednotlivých běhů, další doplňující informace naleznete u kontaktní osoby:

Ing. Veronika Floriánová

Individuální poradkyně projektu

v.florianova@mavo.eu

tel.: 733 719 391