„Práce i rodina ‐ integrace začíná“


„Práce i rodina ‐ integrace začíná“

VŠECHNY AKTIVITY JSOU PRO ÚČASTNÍKY/NICE ZDARMA, A TO I HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Název projektu: „Práce i rodina ‐ integrace začíná“
Číslo projektu: CZ.2.17/2.1.00/37056
Zahájení projektu: únor 2015
Ukončení projektu: říjen 2015
Cílem projektu je pomoci navrátit se zpět na trh práce následujícím osobám:
1. rodičům končícím rodičovskou/mateřskou dovolenou
2. osobám vracejícím se po péči o závislého člena rodiny na trh práce
3. rodičům samoživitelům s dětmi.
Snahou bude pomoci těmto osobám nalézt rovnováhu mezi pracovním a rodinným životem. Projekt
se skládá ze dvou částí, vzdělávacích aktivit a odborného poradenství při uplatnění na trhu práce.
Nejdříve budou účastníci/ice projektu zapojeni do vzdělávacích aktivit, které jim pomohou zlepšit
komunikační dovednosti, profesně je nasměrují, doplní jim potřebnou kvalifikaci či je připraví na
budoucí podnikání. Po absolvování vzdělávacích aktivit bude realizační tým pomáhat účastníkům/icím
projektu při uplatnění na trhu práce.
Projekt je určený pro osoby z hlavního města Prahy.
Projekt bude mít 2 kola a do každého kola se může zapojit maximálně 10 osob.
Aktivity projektu:
Aktivizační/motivační program
Je zaměřen na obnovení a rozvoj komunikativních dovedností, asertivních technik, motivace, zvýšení
sebevědomí, atd. Cílem je, aby byli účastníci/ice připraveni a motivováni k pokračování v projektu, jež
je vede k uplatnění. Délka trvání 14 hod.
Pracovně profesní diagnostika
Je zaměřena na komplexní posouzení schopností v návaznosti na pracovní uplatnění. Úkolem je
detailně popsat a nasměrovat CS do dalších aktivit. Výstupem bude zpráva, ve které budou/nebudou
účastnice/i doporučeni k založení podnikání. Součástí zprávy bude návrh řešení problémových
životních situací (finanční problémy, sociální překážky, rodinná terapie) a nastavení systému
zvyšování osobnostních předpokladů v oblasti měkkých dovedností. Délka trvání 12 hodin.
Po ukončení profesní diagnostiky se účastnice/íci rozdělí na dvě skupiny. První bude pokračovat ve
vzdělávacích aktivitách směřujících k založení podnikání (Podnikatelské desatero) a druhá se bude za
pomoci realizačního týmu snažit najít zaměstnání či nejdříve doplnit potřebný druh vzdělání
(Doplňující vzdělávací aktivita) a poté uplatnit.
Podnikatelské desatero
Tento zásadní program je zaměřen na zvládnutí ekonomického prostředí a právních aspektů
podnikání, účetnictví a daňovou evidenci, seznámení s obsahem a formou podnikatelského záměru,
Evropský sociální fond
Praha a EU – Investujeme do vaší budoucnosti
Realizátor projektu: MAVO s.r.o., Černošická 20, 252 28 Vonoklasy, www.mavo.eu
úlohu osobnosti podnikatelky/e, konzultace nad specifiky jednotlivých podnikatelských záměrů a
sestavení plánu cash flow. Délka trvání 52 hodin.
Doplňující vzdělávací aktivity
Jsou pro osoby, které nebudou doporučeny pro podnikání, nebo se v průběhu předchozích aktivit
projektu rozhodnou nepodnikat. Po návrhu individuálního poradce/kyně vycházejících ze zprávy z
profesní diagnostiky, individuálních potřeb účastníka/ice a znalosti podmínek místního trhu práce,
bude osobě doporučeno a proplaceno školení či kurz, který je nezbytný pro její uplatnění.
VŠECHNY AKTIVITY JSOU PRO ÚČASTNÍKY/NICE ZDARMA (vzdělávací kurzy,
poradenství), A TAKÉ HLÍDÁNÍ DĚTÍ.
Doba výuky a rámcový časový plán:
Výuka bude probíhat ve vybavené učebně a bude mít flexibilní prezenční formu. Výukový blok bude
vždy rozvrhován ve 2 termínech. Účastnice/íci si volí tempo výuky v daném běhu dle vlastních potřeb.
Výuka probíhá 4hod/den cca od 8.30 do 12.30.
Místo konání projektových aktivit:
Adresa projektového centra:
Plzeňská 183/181
Praha 5
Účastníci/ice projektu:
Účastníkem/icí projektu se může stát osoba s ukončeným středoškolským vzděláním:
  • Osoby pečující o závislého člena rodiny
  • Ženy vracející se po rodičovské dovolené nebo péči o závislého člena rodiny na trh práce
  • Muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi
Harmonogram vzdělávacích aktivit v roce 2015:
  
1. kolo2. kolo
Aktivační/motivační program +
Pracovně profesní diagnostika
březenduben
Podnikatelské
desatero/Doplňující vzdělávací
aktivity
březen, dubenduben, květen

Účastníky/ice v rámci projektu podpoříme:

  • Po celou dobu trvání vzdělávacích aktivit bude zajištěno hlídání dětí
  • Možnost využít coworkingového centra – IT zázemí včetně připojení na internet
  • Příspěvek na pořízení živnostenského listu
  • Mzdové příspěvky pro zaměstnavatele
  • Odborné poradenství po celou dobu trvání projektu
Kapacita běhu: 10 osob
ZÁJEMCI O PROJEKT NECHŤ NEJLÉPE KONTAKTUJÍ E‐MAILEM
KONTAKTNÍ OSOBA:
Mgr. Pavlína PECHANCOVÁ
p.kocmanova@mavo.eu
tel.: 734 712 759
Projekt je financován z ESF prostřednictvím Operačního programu Praha ‐ Adaptabilita a státního
rozpočtu ČR.

Leták v elektronické podobě ke stažení zde.