„MLADÍ BEZ KVALIFIKACE“

„MLADÍ BEZ KVALIFIKACE“

Název projektu: „Mladí bez kvalifikace“

Číslo projektu: CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007100

Zahájení projektu: prosinec 2017

Ukončení projektu: listopad 2019

Cílová skupina:

mladí lidé ve věku 15 až 29 let včetně, kteří splňují některé z následujících bodů:

• osoby bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace ISCED[1] 0 až 2) – s minimální dobou evidence na ÚP ČR po dobu tří měsíců;

• národnostní menšiny a osoby z jiného sociokulturního prostředí – bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED[2] 0 až 3) – s minimální dobou evidence na ÚP ČR po dobu tří měsíců;

• osoby se zdravotním postižením – bez kvalifikace nebo s nízkou úrovní kvalifikace (ISCED[3] 0 až 3) bez limitu pro minimální dobu evidence na ÚP ČR.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je integrace CS na trh práce, tzn. uplatnění co možná největšího počtu osob z CS, a tím začlenění CS do společnosti.

Dílčí cíle:

a) Motivace/aktivizace účastníků/nic projektu (obnova a posílení osobních psychosociálních a pracovních návyků, životních cílů, sebedůvěry a schopnosti aktivně a zodpovědně pracovat) – účastníci budou absolvovat Aktivizačně/motivační program + Bilanční diagnostiku

b) Zvýšení kvalifikace a tím zvýšení šancí na trhu práce – absolvování profesního vzdělávání

c) Získání pracovních návyků a pracovních zkušeností – zaměstnání co možná největšího počtu účastníků projektu za podpory mzdových příspěvků.

d) Začlenění CS do společnosti, kdy se osoby z CS stávají její samostatnou a plnohodnotnou součástí – stabilní zaměstnání na PS

V rámci projektu by mělo být podpořeno celkem 16 osob ve 2 bězích

Aktivity projektu společné pro všechny účastníky (povinné):

1) Bilanční diagnostika:

Je zaměřena na komplexní posouzení schopností CS s návazností na pracovní uplatnění. Úkolem je detailně popsat a nasměrovat CS do dalších aktivit. Výstupem bude zpráva, ve které budou účastnice/i doporučeni k dalšímu profesnímu školení. Součástí zprávy bude návrh řešení problémových životních situací (finanční problémy, sociální překážky, rodinná terapie) a nastavení systému zvyšování osobnostních předpokladů. Délka trvání 20 hod, 3 dny

2) „Aktivizačně/motivační program“:

Je zaměřen na obnovení a rozvoj komunikačních dovedností, asertivních technik, motivace, zvýšení sebevědomí, atd.

Cílem je, aby byli účastníci/ice připraveni a motivováni k pokračování v projektu, jež je vede k uplatnění. Délka trvání 20 hod (3 dny)

3)Další profesní vzdělávání

CS bude na základě vlastního zájmu, doporučení z bilanční diagnostiky a poptávky po profesích vysílána na objednané kurzy.

Byl zjištěn předběžný zájem o tyto RKV: ŘP B, obsluha motorové pily a křovinořezu, svářeč, kuchař, sanitář, atd..

Ale mohou to být i jiné podle potřeb u konkrétních zaměstnavatelů.

Harmonogram aktivit projektu:

1. běh2. běh
Bilanční diagnostikaúnor 2018září 2018
Aktivizačně/motivační programúnor 2018září 2018
Další profesní vzděláváníúnor – listopad 2018září – listopad 2018
Zaměstnáníbřezen 2018 – listopad 2019

Místo konání projektových aktivit:

Areál BN

Hodějovského 541

Benešov

Účastníky/ice v rámci projektu podpoříme:

  • Proplácením cestovného
  • Mzdové příspěvky pro zaměstnavatele účastníků/c projektu po dobu 12-ti měsíců

Ohledně přihlášek do jednotlivých běhů, další doplňující informace naleznete u kontaktní osoby:

Petr Florián

Odborný poradce projektu

p.florian@mavo.eu

tel.: 739 057 440