Informace o novele zákona o daních z příjmů platné od roku 2003
Obecné principy transformace hospodářského výsledku na základ daně

Základní charakteristika daňově uznatelných výdajů – nákladů

Komentář k vybraným nákladům z pohledu jejich uznatelnosti v základu daně, např.:
* uplatňování kursových zisků a ztrát v základu daně
* uznatelnost prodávaných cenných papírů ve vazbě na nový způsob oceňování cenných papírů podle předpisů o účetnictví
* uplatnění účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku v základu daně
* účetní a daňové odpisy nehmotného dlouhodobého majetku ve vazbě na vyloučení nehmotného majetku z daňových odpisů

Postup při podávání daňových přiznání za část zdaňovacího období nebo za zdaňovací období delší než kalendářní rok (uplatnění odpisů, odpočtů od základu daně, slev, rezerv a opravných položek)

V odpolední části odpovědi na dotazy posluchačů